Последна актуализация: 21.12.2021 г.

Актуализирал: инж. Ромина Павлова - мл. експерт "ИТС"

№ заповед
Дата
Относно
34 20.01.2021 Заповед за спечелил търга за имот с идентификатор 47714.6.1823 по КККР на гр. Мездра
90 11.02.2021 Заповед за освобождаване от заплащане на наем от лица сключили договори за обекти и терени, Общинска собственост за срока на действие на временните противоепидемични мерки на територията на Република България до окончателната им отмяна с изричен административен акт
104 16.02.2021 Заповед №104/16.02.2021г. за спечелил търга за имот с идентификатор 47714.500.1079 по КККР на гр. Мездра
105 16.02.2021 Заповед №105/16.02.2021г. за спечелил търга за имот с идентификатор 47714.500.1079 по КККР на гр. Мездра
106 16.02.2021 Заповед №106/16.02.2021г. за спечелил търга за имот с идентификатор 47714.500.1079 по КККР на гр. Мездра
107 16.02.2021 Заповед №107/16.02.2021г. за спечелил търга за имот с идентификатор 47714.500.1079 по КККР на гр. Мездра
108 16.02.2021 Заповед №108/16.02.2021г. за спечелил търга за имот с идентификатор 47714.500.1079 по КККР на гр. Мездра
109 16.02.2021 Заповед №109/16.02.2021г. за спечелил търга за имот с идентификатор 47714.500.1079 по КККР на гр. Мездра
151 05.03.2021 Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания
174 10.03.2021 Заповед №174/10.03.2021г. за въвеждане на допълнителни временни противоепидемични мерки на територията на община Мездра
221 31.03.2021 Заповед за спечелил търг за отдаване под наем на самостоятелен обект с. Зверино
259 16.04.2021 Заповед на основание чл. 125, ал.1 от ЗГ, чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124, т. 1-5
310 05.05.2021 Заповед за настъпване на фенологична фаза за “Восъчна зрялост”
350 19.05.2021 Заповед №350/19.05.2021 г. на основание чл.99б, ал.1 от ЗГР
366 29.05.2021 Заповед №366/27.05.2021 г. на основание чл.99б, ал.1 от ЗГР
418 10.06.2021 Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали в община Мездра по време на предизборната кампания
463 25.06.2021 Заповед за спечелен търг за поземлен имот с идентификатор 06598.502.304
464 25.06.2021 Заповед за спечелен търг за поземлен имот с идентификатор 06598.502.283
465 25.06.2021 Заповед за спечелен търг за поземлен имот с идентификатор 06598.502.282
466 25.06.2021 Заповед за назначаване на комисия за подбор на доброволци
512 09.07.2021 Заповед за ВОБД
567 30.07.2021 Заповед на основание чл. 44, ал. 2
598 06.08.2021 Заповед на кмета на община Мездра за осъществяване на постоянен контрол за предотвратяване изгарянето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни отпадъци и възникването на пожари на територията на Община Мездра
602 10.08.2021 Заповед за спечелен търг за отдаване под наем на поземлен имот с.Брусен
619 17.08.2021 Заповед на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА за проведен търг за отдаване под наем на 12 броя поземлени имоти – с. Кален
630 Заповед за спечелен търг , проведен на 24.08.2021
628 Заповед за спечелен търг , проведен на 24.08.2021
622 25.08.2021 Заповед за спечелен търг , проведен на 24.08.2021
632 25.08.2021 Заповед за неприсъствено публично обсъждане на годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Мездра за 2020 г.
687 15.09.2021 Заповед за търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 1, отдел 125 подотдел „E“ и обект № 2, отдел 130 подотдел „С1“, землище на село Типченица - общинска собственост
720 29.09.2021 Заповед за спечелен търг с тайно наддаване за отстъпено право на строеж на гараж на ул.”Александър Стамболийски“ № 134 гр.Мездра
742 05.10.2021 Заповед за прекратяване на процедура за продажба на стояща дървесина на корен
794 13.10.2021 Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали в община Мездра по време на предизборната кампания за изборите на 14 ноември
814 21.10.2021 Заповед за откриване на търг за продажба на стояща дървесина на корен
816 21.10.2021 Заповед на кмета на община Мездра във връзка с усложнената епидемична обстановка на територията на община Мездра
851 25.10.2021 Заповед №851/25.10.2021 г. за определяне границите на районите на предлаганите услуги по чл.14 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мездра в съответния район и честотата на събиране и транспортиране на отпадъци
851 25.10.2021 Заповед на кмета на община Мездра за въвеждане на противоепидемични мерки в сградата на Общинската администрация
874 01.11.2021 Заповед за обявяване на конкурс за длъжността „Ръководител на звено за вътрешен одит" при Община Мездра по реда на чл.91 ал.1 от Kодекса на труда
902 08.11.2021 Заповед за определяне на купувач
903 08.11.2021 Заповед за прекратяване на процедура за продажба на стояща дървесина на корен
984 30.11.2021 Заповед за прекратяване на конкурс ЗВОПС
1002 06.12.2021 Заповед за обявяване за длъжността Главен Вътрешен Одитор при Община Мездра
1022 07.12.2021 Заповед във връзка с чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ
1036 14.12.2021 Заповед за спечелен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в м.„Садината”
1035 14.12.2021 Заповед за спечелен търг явно наддаване за продажба на общински имот
1040 17.12.2021 Заповед за разкопаване и ВОБД
6 05.01.2016 Попълване от второстепенните разпоредители с бюджета на въпросник и доклад за състоянието на СФУК
05.01.2016 Определяне на комисия за организация  и контрол на необходими действия за работа при зимни условия
7 05.01.2016 Допускане изработване на проект за изменение на ПУП при условията на чл. 135, ал. 5 от ЗУТ
8 05.01.2016 Допускане изработване на проект за изменение на ПУП при условията на чл. 135, ал. 5 от ЗУТ
9 08.01.2016 Прехвърляне на бюджетни кредити в увеличение на дейности и параграфи за Държавни дейности и Местни дейности
10 08.01.2016 Назначаване на комисия за картотекиране на нуждаещите се от жилища
11 08.01.2016 Извършване на промяна е бюджетния кредит в уточнене план на местните дейности по бюджета за 2015
12 08.01.2016 Отдавене под наем чрез търг на 2 бр. щандове за промишлени стоки
13 08.01.2016 Извършване на промяна е бюджетния кредит в уточнене план на местните дейности по бюджета за 2015
14 08.01.2016 Отдаване под наем чрез търг на обект
16 11.01.2016 Извършване на промяна е бюджетния кредит в уточнене план на местните дейности по бюджета за 2015
17 11.01.2016 Провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка
18 11.01.2016 Прехвърляне на бюджетни кредити в увеличение на дейности и параграфи
19 11.01.2016 Допускане изработване на проект за частично изменение на действащ ПУП с. Елисейна
20 11.01.2016 Определяне състав на МКБППМН
21 11.01.2016 Допускане изработване на проект за частично изменение на действащ ПУП с. Люти брод
22 11.01.2016 Допускане изработване на проект за частично изменение на действащ ПУП с. Типченица
24 14.01.2016 Откриване на локализационна единица
25 14.01.2016 Прехвърляне безвъзмездно на стопански инвентар и материали
29 14.01.2016 Прехвърляне на бюджетни кредити в увеличение на дейности и параграфи
30 14.01.2016 Прехвърляне на бюджетни кредити в увеличение на дейности и параграфи
32 15.01.2016 Прехвърляне на бюджетни кредити в увеличение на дейности и параграфи
33 15.01.2016 Откриване на локализационна единица
34 17.01.2016 Определяне за неучебен ден на 18.01.2016 за СОУ ,,Климент Охридски" с. Зверино
35 19.01.2016 Изменение на План на новообразувани имоти
36 19.01.2016 Решение за откриване на процедура по ЗОП
37 19.01.2016 Инвентаризация на материалните и нематериалните активи и материалните запаси на стадион Локомотив Мездра
38 19.01.2016 Комисия за атестиране на щатните читалищни работници
39 20.01.2016 Определяне на Детски комплекс Мездра като самостоятелно звено
42 20.01.2016 Относно организиране на Базар на мартеницата и цветята
43 21.01.2016 Прехвърляне безвъзмездно ,,Ремонр покрив кметство Зверино" от Община Мездра на Кметство Зверино
44 21.01.2016 Попълване на информация в Интегрирана информационна система на държавната администрация
45 22.01.2016 Комисия за подбор на медицински специалисти
46 22.01.2016 Допускане изработване на проект за частично изменение на действащ ПУП с. Оселна
47 26.01.2016 Комисия за изготвяне предложение за разпределение на предвидените по бюджета на Община Мездра за 2016 г. средства за читалищна дейност
48 27.01.2016 Решение по ЗОП
49 28.01.2016 Подобряване събираемостта на собствените приходи на Община Мездра
50 29.01.2016 Командировка на общински служител по проект IMPACTPapeREC
51 29.01.2016 Командировка на общински съветник по проект IMPACTPapeREC
54 01.02.2016 Определяне на екип по организажия и управление на проект ,,Независим живот в община Мездра"
55 01.02.2016 Определяне на допълнителни задължения, отговорности и функции на членове от екипа по проект ,,Независим живот в община Мездра"
56 01.02.2016 Относно водене на точна и редовна документация по проект ,,Независим живот в община Мездра"
57 01.02.2016 Определяне на комисия за прием на документи по  проект ,,Независим живот в община Мездра"
58 01.02.2016  Определяне състав на Комисия за оценка потребностите на потребителите по проект ,,Независим живот в община Мездра"
80 03.02.2016 Комисия за определяне и разпределение на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд (ОПФ)
81 05.02.2016 Комисия за унищожаване нна излезлите от употреба печати от кметствата на община Мездра
82 08.02.2016  Определяне на общински служители за събиране на ДНИ, ДПС и ТБО
83 08.02.2016 Разсрочване на първоначално определения срок за доброволно изпълнение на задълженията по Заповед № 938/15.12.2015 г. за премахване строеж ,,Стопанска сграда" с. Люти дол
84 08.02.2016 Относно отдаваме под наем чрез търг с явно наддаване за стопанската 2015-2016 имоти с НТП -пасища, мери и ливади от ОПФ
85 08.02.2016 Предоставеяне на информация от директорите на училища и детски градини за брой отсъстващи ученици
87 09.02.2016 Забрана пашата на селскостопански животни по землища на населени места на територията на общината
88 09.02.2016 Определеляне група за наблюдене и на Общински план за развитие на община Мездра
89 10.02.2016 Класиране по обществена поръчка
90 12.02.2016 Откриване на процедура по обществена поръчка
91 12.02.2016 Решение за откриване на процедура по ЗОП
92 16.02.2016 Учредяване на безвъзмездно право на строеж
93 16.02.2016 Придобиване право на строеж на новообразуван имот
94 16.02.2016 Относно почистване на речните корита и прилежащите им територии от нерегламентирани замърсявания с отпадъци
95 16.02.2016 Проверка на място в с. Моравица по подадено заявление от Кмета на кметство Моравица
96 17.02.2016 Проверка на място в с. Долна Кремена по постъпила жалба 
97 19.02.2016 Комисия за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти
98 19.02.2016 Определяне на координатор по Програмата за студентски стажове в държавната администрация
99 22.02.2016 Общински експертен състав по устройство на територията
100 2016 г. Допълване на разрешение за строеж № 3/20.01.2016
101 24.02.2016 Определяне на комисия по обществените поръчки
102 24.02.2016 Откриване на локализационна единица
104 25.02.2016 Комисия за подготовка и осъществяване на проектнипредложения по ,,Енергийна ефективност"
106 26.02.2016 Относно недопускане на нерегламентирана търговия на открито през почивните дни
107 26.02.2016 Прехвърляне безвъзмездно за стопанисване от ОбП ,,Чистота" на автомобил
108 26.02.2016 Промяна по бюджетния кредит
109 26.02.2016 Формула за разпределение на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности в общинските детски градини
110 26.02.2016 Формула за разпределение на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности в общинските училища
112 29.02.2016 Утвърждаване на оценка за предоставяне за позлване на земеделска земя представляваща поземлен имот по ПНИ
114 29.02.2016 Утвърждаване на оценка за предоставяне за позлване на земеделска земя представляваща поземлен имот по ПНИ
117 29.02.2016 Прекратяване договор за наем на 12 бр. пасища и мери в землището на с. Крета
118 02.03.2016 Комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка
131 07.03.2016 Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка
143 09.03.2016 Комисия за разпределяне на пасища, мери и ливади от ОПФ
144 10.03.2016 Експертно-консултативна комисия за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявена дарба
145 10.03.2016 Комисия за подбор на персонал в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване по проект ,,Независим живот в Община Мездра"
146 10.03.2016 Комисия за подбор на потребители на услуги - личен асистент, социален асистент и домашен помощник в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване по проект ,,Независим живот в Община Мездра"
147 10.03.2016 Комисия за жалби и сигнали по проект ,,Независим живот в Община Мездра"
148 10.03.2016 Комисия за проверка на спортните площадки
149 11.03.2016 Комисия за остойностяване на всички намерени движими вещи при инвентаризация на стадион ,,Локомотив" Мездра
150 11.03.2016 Предоставяне на актуална информация на гражданите чрез сайта на Община Мездра
151 11.03.2016 Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот земеделска земя в землището на с. Крета
152 11.03.2016 Публичен търг с чвно наддаване за продажба на общински имот в с. Зверино
153 11.03.2016 Относно водене на редовна документация по проект ,,Възстановяване на подпорни стени"
154 11.03.2016 Определяне на екип по проект ,, ,,Възстановяване на подпорни стени"
159 14.03.2016 Поставяне на едрогабаритни атракционни съоръжения на общински пазар за празника на града- 6-ти май
171 17.03.2016  Възлагане функции на инвеститорски контрол
174 18.03.2016 Проверка правилното разположение на ,,маси за сервиране"
184 23.03.2016 но актуализиране на съществуващите в Община мездра вътрешни правила
186 23.03.2016 Специално ползване на пътища чрез прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи в обхвата на пътя
192 25.03.2016 Решение за откриване на процедура по ЗОП
196 29.03.2016 Прехвърляне безвъзмездно за стопанисване и ползване
197 29.03.2016 Цялостна инвентаризация имуществото на ПГ по МСС
198 30.03.2016 Комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка
199 30,03,2016 Определяне на лице за електронно изпращане на документи за публикуране в Регистър обществени поръчки
213 01.04.2016 Забрана за разполагане на атракционни съоръжения
215 04.04.2016 Комисия за Първи регионален симпозиум по Интериорна дървопластика Петко Мичев
216 04.04.2016 Решение за предоставяне на достъп до информация
217 04.04.2016 Провеждане на търг с явно наддадане
219 04.04.2016 Комисия за установяване наличието на обстоятелства по чл. 195 ал. 5 от ЗУТ
236 11.04.2016 Прехвърляне безвъзмездно за ползване
237 11.04.2016 Прехвърляне на бюджетни кредити
238 11.04.2016 Осъществяване на надзор по време на работа на осъдените на пробационна мярка ,,Безвъзмезден труд в полза на обществото"
239 11.04.2016 Прехвърляне на бюджетни кредити
241 11.04.2016 Частично изменение на ПУП с. Царевец
242 11.04.2016 Прехвърляне на бюджетни кредити
246 12.04.2016 Решение за откриване на процедура по ЗОП
247 13.04.2016 Изменение на Плана на новообразувани имоти
248 13.04.2016 Решение за откриване на процедура по ЗОП
254 14.04.2016 Комисия за картотекиране на нуждаещите се от жилища граждани
262 18.04.2016 Откриване на локализационна единица
263 19.04.2016 Откриване на локализационна единица
264 19.04.2016 Отписване от актовата книга
266 19.04.2016 Организиране на зелено училище по проект
272 21.04.2016 Откриване на локализационна единица
273 21.04.2016 Откриване на локализационна единица
276 25.04.2016 Прехвърляне за безвъзмездно ползване
277 25.04.2016 Заповед за Общински експертен съвет по устройство на територията
278 25.04.2016 Класиране по обществена поръчка
283 25.04.2016 Утвърждаване Правилник за организация дейността на Консултативен съвет по туризъм при Община Мездра
284 25.04.2016 Създване на консултативен съвет по туризъм
285 25.04.2016 Решение за предоставяне на достъп до информация
289 27.04.2016 Определяне на Общинска епиозотична комисия
290 27.04.2016 Корекция в бюджетния кредит
297 28.04.2016 Искане за изменение на действащия кадастрален план с. Зверино
298 28.04.2016 Искане за изменение на действащия кадастрален план с. Руска Бяла
299 28.04.2016 Ликвидиране на съсобственост църква Свети Дух с. Оселна
300 28.04.2016 Ликвидиране на съсобственост 
312 04.05.2016 Запознаване населението на Община Мездра по отношение болестта заразен нодуларен дерматит
313 04.05.2016 Екип за подготовка и осъществяване на проекти по НП за енергийна ефективност на многофункционални жилищни сгради
314 05.05.2016 Промяна по бюджетния кредит
315 05.05.2016 Изменение плана на новообразуван имот
317 09.05.2016 Извънпланов вътрешен одит на Кметство Зверино
318 09.05.2016 Определяне категория на обект
321 10.05.2016 Комисия за обществена поръчка
325 11.05.2016 Решение за прекратяване на процедура по възлагане на обществена поръчка
329 12.05.2016 Заповед за удължено работно време
331 13.05.2016 Заповед за провеждане на публичен търг с. Брусен
332 14.05.2016 Прехвърляне на бюджетни кредити
334 14.05.2016 Допускане изработване комплексен проект за инвестиционна инициатива при условия на чл. 150 от ЗУТ
336 18.05.2016 Решение за предоставяне на достъп до информация
337 18.05.2016 Комисия за провеждане на процедура по ествена поръчка
338 18.05.2016 Изменение плана на новообразуван имот
339 19.05.2016 Извършване на проверка към РДНСК
342 19.05.2016 Отписване от актовата книга на АЧОС
347 26.05.2016 Процедура за възлагане на обществена поръчка
348 26.05.2016 Процедура за възлагане на обществена поръчка
349 26.05.2016 Комисия за подбор на потребители по проект ,,Осигуряване на топъл обяд 2016"
351 26.05.2016 Допускане изработване на проект за изменение на ПУП при условията на чл. 135, ал. 5 от ЗУТ
352 27.05.2016 Провеждане писмен изпит с дежурните по ОбСС
356 30.05.2016 Процедура за възлагане на обществена поръчка
357 31.05.2016 Относно летен плувен курс 
359 31.05.2016 Допускане изработване на проект за изменение на ПУП при условията на чл. 135, ал. 5 от ЗУТ
374 06.06.2016 Утвърждаване Праавилник за организация и дейност на Общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти
377 06.06.2016 Регистри по гражданско състояние
378 06.06.2016 Общинска експертна комисия по категоризиране на туристически обекти
380 06.06.2016 Площадка за безвъзмездно предаване на разделно събиране на отпадъци от домакинства
381 06.06.2016 Прехвърляне на бюджетни кредити
382 07.06.2016 Комисия за провеждане процедура за възлагане на обществена поръчка
383 08.06.2016 Прехвърляне на бюджетни кредити
384 08.06.2016 Прехвърляне на бюджетни кредити
391 08.06.2016 Промяна във формулата на размера на бюджета на ПГ по МСС
392 09.06.2016 Прехвърляне на бюджетни кредити
393 09.06.2016 Комисия за предаване на имуществото на Медицински център I
394 10.06.2016 Забрана за събиране на билки без позволително
404 15.06.2016 Забрана за къпане във водоеми
407 15.06.2016 Решение за класиране в открита процедура
408 17.06.2016 Комисия по обществена поръчка
409 17.06.2016 Комисия за ОЕСУТ
411 17.06.2016 Решение за предоставяне на достъп до информация
413 20.06.2016  Заповед за удължено работно време
414 20.06.2016  Заповед транспорт плувен курс
415 21.06.2016 Заповед за удължено работно време
416 21.06.2016 Заповед за удължено работно време
417 21.06.2016 Заповед за удължено работно време
418 21.06.2016 Общинска комисия за техническата сигурност на спортните обекти
424 21.06.2016 Относно разделното събиране на употребяваната в Общинска администрация офис техника
425 21.06.2016 Определяне на служители от Общинска администрация Мездра, които да събират местни данъци и такси
426 21.06.2016 Определяне на служител, който да упражнява правомощията на публичен изпълнител
429 23.06.2016  Определяне на длъжностно лице за подписване на документи по ОПРР и ПРСР
432 24.06.2016  Относно допускане изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ
433 24.06.2016  Заповед за удължено работно време
434 24.06.2016 Заповед за създаване на звено за защита на потребителите към Общинска администрация Мездра
435 24.06.2016 Заповед за определяне на ръководител на звено за защита на потребителите
436 24.06.2016 Заповед за отдаване под наем чрез търг с явно наддаване
437 24.06.2016 Заповед за публичен търг с явно наддаване
438 24.06.2016 Заповед за определяне на категория на туристически обект
439 24.06.2016 Заповед за определяне на категория на туристически обект
442 24.06.2016 Заповед за обявяване на класиран участник
443 01.07.2016 Заповед за обявяване на класиран участник
446 04.07.2016 Заповед за изменение на План на новообразувани имоти
447 04.07.2016 Заповед за откриване на локализационна единица
460 06.07.2016 Прехвърляне на бюджетни кредити по дейности и параграфи
463 07.07.2016 Заповед за промяна в състава на комисията по провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка
464 08.07.2016 Прехвърляне на бюджетни кредити по дейности и параграфи
465 08.07.2016 Заповед за провеждане на тър с явно наддаване
466 11.07.2016 Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен за павилион
467 11.07.2016 Прехвърляне на бюджетни кредити по дейности и параграфи
468 12.07.2016  Отписване от Актовата книга
469 12.07.2016 Отписване от Актовата книга
470 13.07.2016 Прехвърляне на бюджетни кредити по дейности и параграфи
471 13.07.2016 Решение за откриване на процедура
484 13.07.2016  Заповед за УРВ
486 14.07.2016 Решение за откриване на процедуряа
489 15.06.2016 Заповед за назначаване на работна група за изготвяне на Общинска стратегия за развитие на образованието в Община Мездра
490 15.07.2016 Обявяване на класиране по обществена поръчка
491 15.07.2016 Обявяване на класиране по обществена поръчка
494 15.07.2016 Допускане изработване на проект за измененние на ПУП
495 21.07.2016 Откриване на локализационна единица
497 21.07.2016 Контролни функции по спазване на Наредба 1
498 21.7.2016 Допускане изработване комплексен проект за инвестиционна инициатива при условия на чл. 150 от ЗУТ
501 22.7.2016 Прекратяване на сключени договори за възлагане на обществен превоз на пътници
503 22.07.2016 Относно Договор Проект Топъл обяд
505 25.07.2016 Определяне на категогия на туристически обект
506 25.07.2016 Комисия за ОЕСУТ
512 27.07.2016 Промяна на бюджетния кредит
514 27.07.2016 Промяна в името на ОДЗ 2
515 27.07.2016 Промяна в името на ОДЗ Зверино
516 27.07.2016 Промяна в името на ЦДГ 1
517 27.07.2016 Промяна в името на ОДЗ 1 
518 27.07.2016 Промяна в името на ЦДГ 2