ee_logo16

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Понеделник 13.02.2017 год.

На 16.02.2017 г. от 10,30 часа в сградата на Общинска администрация - Мездра, етаж IV, Заседателна зала,  ще се  проведе начална пресконференция по Проект № BG16RFOP001-2.001-0089 „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра - обект пожарна служба на РС ПБЗН", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж”  2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Община Мездра е бенефициент по проекта в партньорство с  Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението.

Началната дата за стартиране на дейностите е 16.09.2016 г., а продължителността - 12 месеца. Общата стойност на финансирането възлиза на 95 945,56 лв., от които 81 553,74 лв. европейско финансиране и 14 391,82 лв. национално съфинансиране.

Основна цел на проекта е внедряване на високоефективни мерки за енергоспестяване в административната сграда на районна служба Пожарна безопасност и защита на населението Мездра, водещи до значително намаляване на разходите за електро и топлинна енергия, както и до повишаване качеството на работната среда за служители и посетители.

В рамките на проекта ще бъдат извършени ремонтни дейности в сградата на районна служба Пожарна безопасност и защита на населението Мездра, в резултат на които ще се постигне и значителен екологичен ефект:

Директни ползватели от прилагането на енергийните и технически мерки ще бъдат 21 служители на РС ПБЗН Мездра и средно 20 посетители дневно. Косвени  ползватели от резултатите на проекта са всички жители на града и общината – 21 627 души. Ползватели на услугите на Пожарна безопасност и защита на населението са и всички юридически лица и стопански обекти на територията на община Мездра.


Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0089 „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра - обект пожарна служба на РС "ПБЗН", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПР 2014-2020 г.