__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА ЗА 2012 ГОДИНА

 

Съгласно Закона за местните данъци и такси, за 2012 година  се определят следните срокове за заплащане на данъците и таксите:
 
1.Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци .
I    вноска  от 1 март до 30  юни
II   вноска  от 1 юли  до 30 октомври
На предплатилите цялата сума в срок от 1 март до 30 април се прави отстъпка 5 на сто.

            2.Данък
  върху превозните средства
I    вноска  от 1 март до 30  юни
II   вноска  от 1 юли  до 30 октомври
            На предплатилите цялата сума в срок от 1 март до 30 април 2012  г. се прави отстъпка 5 на сто
 
 
            3.Патентен данък
Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва патентни дейности  се облага с годишен патеннен данък за доходите от тези дейности.
Лицата подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата , свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата декларацията се подава непосредствено преди започването на дейността.
Данъкът се внася на четири равни вноски, както следва:
за първото тримесечие     от 4 януари до 31 януари
за второто тримесечие      от 1 февруари  до

30 април

за третото тримесечие       от 1 май до 31 юли
за четвъртото тримесечие от 1 август до 31 октомври
На предплатилите за цялата 2012 година в срок  до  31 януари , се прави отстъпка от 5 на сто.
 
            4.Туристически данък
            С туристически данък се облагат нощувките. Данъчнозадължени лица, предлагащи нощувки  внасят данък до 15 число на месеца , следващ месеца, през който са  предоставени нощувките.
Размерът на данъка за 2012 г. е както следва:
1.категория 1 звезда  – 0,20 за нощувка
2.категория 2 звезди – 0,30 за нощувка
3.категория 3 звезди  – 0.40 за нощувка
4.категория 4 звезди  – 1,00 за нощувка
5.категория 5 звезди  – 1,00 за нощувка