__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

Кой е заинтересован от изработването на нов ПУП за 3 квартала в центъра на Мездра?

6

Общинските съветници в Мездра, избрани от хората да защитават еднакво интересите им, взеха спорно решение. На последното си заседание сенаторите разрешиха на незаинтересовано по смисъла на закона юридическо лице -„Роял“ ООД, да възложи изготвяне на нов Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване, който да обхване 3 квартала в центъра на града. Заявителят немотивирано желае новият ПУП да обхване не само кв. 64,обхващащ площад България“, където е съсобственик на търговски обект, но и съседните кв. 65 и кв. 66. 

Причината казусът отново да се разглежда в Общински съвет-Мездра бе, че на сесията през октомври съветниците не дадоха категоричен отговор разрешават или не на „Роял“ ООД да възложи изработката на новия ПУП. Областният управител върна приетите две взаимноизключващи се решения за преразглеждане.

Пoстоянната комисия „Устройство на територията, опазване на околната среда и инфраструктурата” не излезе с проект на решение, а становището на комисията „Стопански дейности, общинска собственост и Европейска интеграция” бе да се даде положителен отговор на заявителя.

Кметът на Общината инж. Генади Събков заяви, че предложението за отмяна на предходните решения на ОбС е нормално и логично, но заяви, че не е съгласен с проекторешението даващо възможност на „Роял ООД“  да възлага изработването на нов ПУП на имоти публична общинска собственост, тъй като  е незаконосъобразно и би трябвало да бъде върнато от областният управител или районната прокуратура.

„Не е нормално Общинският съвет да възлага изработването на нов ПУП в обхват 3 квартала, при положение че не е налице такава необходимост. Кой от жителите на съседните квартали на центъра е дошъл да изрази своето желание да бъдат променени границите на имота му? Никой! Този проблем, според мен,  се явява измислен за Общинския съвет. Обичайна практика е да се изработва ПУП в рамките на един квартал- в случая обхващащ центъра на гр. Мездра. Такова разрешение спокойно може да се издаде от кмета на Общината и не е нормално Общинският съвет да се занимава с този проблем. Според мен това евентуално разрешение може да се отклони като незаконосъобразно от компетентните органи“, каза инж. Събков.


7

По време на сесията общинският съветник Надежда Йорданова предложи Общинският съвет да откаже разрешаване изработването на нов ПУП, тъй като по смисъла на чл. 131 ал.1 от ЗУТ „Роял“ ООД не се явява заинтересована страна да възлага градоустройствена разработка, касаеща публична общинска собственост и обхват 3 квартала в централната градска част на Мездра. С 9 гласа „За“, 8-„Против“ и 3- „Въздържал се“, предложението на г-жа Йорданова не бе прието.


В крайна сметка, въпреки липсата на законови аргументи, с 11 гласа „За“, 1-„Против“ и 8- „Въздържал се“, Общински съвет – Мездра разреши на „Роял“ ООД да възложи изготвянето на нов ПУП за централния площад „България“ и два прилежащи квартала.