__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

Община Мездра организира „Първа копка“ по проекта за енергийно обновление на административната си сграда

header

Pokana-Parva-kopka (1)

 

Община Мездра организира церемония по „Първа копка“ по проекта за енергийно обновление на сградата на общинската администрация. Стартът на строително-монтажните дейности ще бъде даден на 9 октомври 2017 г. от 11.00 часа пред сградата на общината.
 
Изпълнението на енергоспестяващите мерки се осъществява по Проект: „Прилагане на мерки за енергийно обновление на сградaта на общинската администрация в град Мездра”, Договор № BG16RFOP001-2.001-0088-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
 
Обща стойност на проекта е 1 154 676.00 лв., от които 981 474.60 лв. безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, а 173 201.40 лв. – като национално финансиране. Срокът за изпълнение на проекта е до март 2018 г.
 
В церемонията по „Първа копка“ ще участват инж. Генади Събков, Кмет наобщина Мездра, членове на екипа по проекта и служители на общината. Поканени са още представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Областният управител на Враца, общински съветници и кметски наместници, избраният строител и строителен надзор, граждани на общината и други заинтересовани страни от изпълнението на проекта.
 

———————————-—————– www.eufunds.bg ——————————————————

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0088 "Прилагане на мерки за енергийно обновление на сградaта на общинската администрация в град Мездра" , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.