__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

Встъпителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-2.001-0093 „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра – обект за социални услуги“

logo_EE_2017-1

20170810_100440(0)

Встъпителна пресконференция по проект по проект  № BG16RFOP001-2.001-0093 „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра – обект за социални услуги“ се проведе днес. Той се осъществява по процедура № BG16RFOP001, Приоритетна ос 2 „Подкрепа на енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. Проектът е на обща стойност 312 749.99 лв., от които 231 663.44 лв.,финансиране от ЕС и ЕФРР и 40 881.78 лв. национално съфинансиране.

По проекта се обновява сграда, в която са разположени няколко институции, сред които Общинският център за социални услуги и дейности. Кметът на Община Мездра инж. Генади Събков заяви, че с участието на Общината в този проект за пореден път общинска администрация и нейното ръководство показват, че се инвестира не само в сгради, които са общинска собственост, но и в такива, които са държавни.

„Ние инвестираме в ремонта на сгради като тези на полицията, пожарната и на този социален комплекс, които не са наша собственост, с идеята ще създадем благоприятни условия за техните обитатели. Надявам се да успеем да постигнем с отлично качество заложените в проектите параметри, за да можем след два месеца основните строително-монтажни работи на обектите да бъдат изпълнен и да сме в кондиция да използваме сградите по предназначение. след

Фирмата, която е спечелила процедурата за извършване на инженеринг на тази сграда –„Стреза“ ЕООД-София е достатъчно сериозна и отговорна и се надявам в срок и качествено да приключат предвидените строително-монтажни работи.“, поясни инж. Събков.
Дейностите по проекта са стартирали на 16.09.2016 г. и се очаква да приключат до 16.03.2018 г.

Координаторът на проекта инж. Петя Папуркова допълни, че основната му цел е внедряване на високо-ефективни мерки за енергоспестяване в административната сграда за значителното намаляване на разходите за електро-  и топлинна енергия и повишаване качеството на работната среда за служители и посетители.

Ремонтните дейности ще бъдат извършени през лятото и началото на есента на 2017 г., когато голяма част от служителите в сградата са в отпуск и няма да се пречи на нормалното протичане на работния процес.

Предвижда се да се приложат високо-ефективни енергоспестяващи мерки за сградата ; да се въведат  вътрешни правила за енергиен мениджмънт на сградата за устойчиво поддържане на постигнатите показатели за ефективност в дългосрочен план. Очаква се постигане намаления на отделяния в атмосферата  на вредни емисии.

В рамките на проекта са предвидени реализирането и на редица енергийни мерки за сградата. Те са: топлинно изолиране на външни стени (от вътрешната страна): доставка и монтаж на тополоизолационна система минерална вата с дебелина δ= 120 mm, вкл. метална конструкция, гипсокартон и шпакловка; топлинно изолиране на покрив: доставка и монтаж на покривна конструкция състояща се от топлоизолация и замазка; подмяна на прозорци и врати със система от PVC профил и стъклопакет: доставка и монтаж на прозорци и врати – PVC профил със стъклопакет U≤1,4 W/m2K, вкл. демонтаж на старата алуминиева или метална дограма, вътрешно обръщане на дограма с гипсокартон и шпакловка. Осветителните тела в сградата ще бъдат подменени с нови енергоспестяващи.

В резултат на изпълнението на проекта ще бъдат постигнати резултати с безспорна социална, икономическа и екологична значимост. При реализиране на всички предвидени енергоспестяващи мерки, общият брутен годишен разход на енергия ще се редуцира с 50,01 %. Пакетът от енергоспестяващи мерки ще доведе до значителен екологичен ефект- емисиите на въглероден диоксид ще се редуцират с 77,9 тона/год.
 
20170810_100507
 
logo_EE_soc-570x96-2