__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

ПОКАНА за Встъпителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-2.001-0093 „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра – обект за социални услуги“

Pokana