__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

Кандидатстват за удължаване на проект „Независим живот в община Мездра”

Obshtina Mezdra_snimka

Община Мездра предприема необходимите мерки за сключване на допълнително споразумение с Министерство на труда и социалната политика за удължаване срока на договор по проект „Независим живот в община Мездра”.
 
Съгласно Постановление на Министерски съвет /ПМС/ от 05.07.2017г. в общинска администрация бе получено писмо от Агенция за социално подпомагане за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/ бюджетни програми за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“.
 
Съгласно чл.2 от ПМС №135/05.07.2017г., ангажиментите на Агенцията за социално подпомагане са свързани с трансфериране на средства до общините за обезпечаване предоставянето на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ на потребителите, за които е извършена оценка по правилата на операция „Независим живот“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. и след приключване на програмата.
 
С прилагане на тази мярка се цели оказване на подкрепа на общините в осигуряване на устойчивост на социалните услуги в домашна среда и гарантиране на грижа за хората с увреждания.
 
Проект „Независим живот в община Мездра” стартира на 01.02.2016г. и приключва на 30.09.2017г. Общата цел на проекта е да допринесе за подобряване качеството на живот и на последиците от социалното изключване и бедността на хора с увреждания и хора над 65 години от община Мездра чрез подобряване на достъпа до интегрирани услуги за социално включване.
 
 До момента в рамките на проекта в община Мездра са осигурени социални услуги в домашна среда от 14 асистента на 14 потребители, 20 социални асистенти са обслужили 24 потребители, 34 домашни помощници са обслужили 47 потребители.
 
Броят на оценените по правилата на проект „Независим живот в община Мездра” кандидати, подходящи за ползване на домашни услуги в социална среда са както следва: за социална услуга „Личен асистент“- 43 бр., „Социален асистент“- 79 бр., „Домашен помощник“- 189 бр.
 
Общата стойност на проекта , който Община Мездра реализира в партньорство със Сдружение „Нов път” с. Хайредин е 499 749,20 лв.
 
Съгласно указанията на Агенцията за социално подпомагане Община Мездра трябва да предостави необходимите документи за сключване на допълнителното споразумение с МТСП в двуседмичен срок от изтичане на договора за реализация на проекта.