__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

Обучават служители на общинска администрация по Енергийна ефективност

20170804_110104
 
Начална пресконференция по Проект № BG16RFOP001-8.003-0023 "Повишаване на административния капацитет на служители от Община Мездра във връзка с изпълнение на проекти за Енергийна ефективност /ЕЕ/ се проведе днес. Той се осъществява по Приоритетна Ос 2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ /ОПРР/ 2014-2020", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
Общата стойност на проекта възлиза на 42 302.31 лв.,от които 35 956.96 лв. европейско и 6 345.35 лв. национално съфинансиране.
 
Основна цел на проекта е повишаване на административния капацитет на Общинска администрация Мездра; прилагане на добри практики и опит в областта на ЕЕ, реализирани в страните от Северна и Централна Европа, при изпълнение на инфраструктурните проекти на Община Мездра одобрени по Приоритетна Ос 2 на ОПРР 2014-2020.
 
Ръководителят на проекта Нели Ценова поясни, че в периода 19.10.2016 г.- 19.04.2019 г. ще се осъществи обучение на 18 броя служители в РБългария и в една страна от Северна и Централна Европа. Ще бъдат проведени 2 обучения и обмяна на опит в областта на ЕЕ. След приключване на дейностите по проекта административния капацитет на Общинска администрация ще бъде подобрен и обогатен в посока прилагане на мерки за ЕЕ.
 
Кметът на Община Мездра инж. Генади Събков обобщи, че по ОПРР в град Мездра ще бъдат извършени изключително мащабни инвестиции. По проекта ще бъдат реновирани 51 частни сгради. Реновиране ще се осъществи и на сградата на Общината, на Районно управление „Полиция“- Мездра, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“-Мездра, на Общинският център за социални услуги и дейности /бившето АПК/, както и на трите училища в града.
„ Това е една изключително сериозна инвестиция, която трябва да се осъществява и контролира от можещи и знаещи хора. Вие сте хората, които в голяма степен ще бъдете ангажирани с този процес и е редно да преминете такъв курс на обучение, за да можете спокойно и уверено да се справите със задачите, които ви предстоят.
 
Сигурен съм, че това обучение няма да бъде формално, а ще бъде практически полезно за всеки един от нас и се надявам с финализирането на всички проекти, които реализираме по ОПРР да се поздравим с успешно обновени наши енерго ефективни сгради.
 
Благодаря Ви за амбицията и желанието да се включите в този проект и да участвате активно, защото най-важната инвестиция е тази в самите вас. Колкото повече четете, образовате се и се развивате, толкова по-ценни ставате за себе си и за обществото. Желая ви успех!“, заяви инж. Събков на служителите в общинска администрация, които ще повишат административния си капацитет в рамките на инвестиционното намерение.  
Фирма „DMI Development” ще реализира публичността по  проекта. 
 
20170804_110345
 
20170804_110654