__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

Дирекция “Бюро по труда”- Мездра провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

ВАЖНО!
За вас работодатели
 
Дирекция “Бюро по труда”- Мездра провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”- Мездрауведомява работодателите от общините Мездра и Роман, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2017 г., както следва:
 
Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
· безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ) – свободни средства – 2 508 лв.;
· безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 4 391 лв.;
· безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ) – свободни средства – 2 608 лв.;
· безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 3 041 лв.;
· продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 2 291 лв.;
 
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:
· работодатели от частния сектор и читалища (Компонент 1) – свободни средства – 6 943 лв.;
· държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) – свободни средства – 4 074 лв.;

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 19 април 2017 г. (в периода от 20 априлдо 28 април 2017 г., включително).

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Мездра, както и на тел. 0910/9-25-85 и 9-25-49.