__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

Съобщение, относно разделно събиране на битови отпадъци срещу намаление на такса смет

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.13 от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Мездра, Общинска администрация – Мездра уведомява, че до 30 декември 2016 година включително ще се приемат заявления от граждани и фирми за участие в системата за разделно събиране на битови отпадъци в град Мездра през 2017 година. Разделно ще се събират определени от общината количества хартия или приравнени към нея пластмаса, черни и цветни метали. При участие в системата за разделно събиране, такса битови отпадъци ще се намалява с 30 % за сгради и застроени дворни места на граждани и организации. Заявленията за участие се получават и подават в Информационния център на общината, след заверка от отдел ’’Местни данъци и такси”. Минималните единични годишни количества рециклируеми отпадъци в системата за разделно събиране на битови отпадъци в град Мездра за 2017 година се запазват на нивото от 2016 година и са както следва:

1. Търговски     обекти – за 1 кв.м. полезна площ

-град Мездра – 40 кг. хартия                                                  – с.Зверино – 30 кг.хартия

2. Заведения за обществено хранене и подобни – за 1 място

-град Мездра – 30 кг. хартия                                                  – с.Зверино – 20 кг.хартия

3. Жилщни имоти- за 1 лице, живеещо в имота

-град Мездра – 70 кг. хартия                                               – с.Зверино – 50 кг.хартия

4. Офиси и учреждения- за 1 лице от персонала

-град Мездра – 60 кг. хартия                                                 – с.Зверино – 40 кг.хартия

5. Производствени площадки – за 1 дка площ

-град Мездра – 3 т. хартия                                                    – с.Зверино – 1т. хартия

 

Допълнителна информация на телефони: 0910/92008 и 92156 вътр.135.

 

Забележка:

1. Не се допускат до участие в системата за разделно събиране за 2017 година имоти, за които има непогасени задължения към община Мездра.

2.Декларирания брой лица, живеещи в имота ще бъде сверен с базата данни за регистрираните по настоящ адрес лица. При констатирана разлика, дължимите количества рециклируеми отпадъци ще се определят на база броя лица, регистрирани по настоящ адрес в имота.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ