__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

ОБЯВЯВАНЕ НА МОТИВИ /ДОКЛАД/ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА МЕЗДРА ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 г.

Общинската програма за опазване на околната среда (ОПООС) и Програмата за управление на отпадъците на община Мездра (ПУО), която е неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда са разработени от експертен екип от външни експерти и предоставена информация от Общинска администрация – Мездра. Програмата  е разработена съгласно методическите указания на

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

Стартира данъчната кампания за 2016 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И E

Община Мездра уведомява , че от  5 февруари  започна събирането на местните данъци и такси.

 

Съгласно ЗМДТ,  за  2016 година,  са  определени  следните срокове за заплащане на :

1. Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци

първа вноска до 30 юни
втора вноска до 31 октомври

На предплатилите цялата сума в срок до

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

ОДЗ 2: Работна среща "ДА ПОГЛЕДНЕМ ОТВЪД ЕТИКЕТА"

   За трети пореден път ОДЗ № 2-гр. Мездра събра институции от община Мездра на работна среща за обсъждане на важни текстове в новия Закон за предучилищно и училищно образование при подкрепа личностното развитие на децата, съобразно индивидуалните им образователни потребности.
   Присъстващите участваха в „извънреден вътрешноведомствен полет на българска авиокомпания“, разпределени в шест работни групи:

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

Общински съвет Мездра прие бюджета на Общината за 2016 г.

На януарското заседаниена Общински съвет -Мездра съветниците гласуваха бюджета на Община Мездраза 2016 г. Преди началото на гласуванията инж.Николинка Кътовска прочете декларация от политическа партия „АБВ“ относно дълга на общината към 31.10. 2015 г.

След декларацият а бе обсъден дневния ред на заседанието и редовната проверка за кворум. Налице бяха двадесет сенатора, от общо 21 имащи

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

Консултации по Предварителен проект на Общ устройствен план на община Мездра и Екологична оценка към него

На основание чл.127, ал.2 от ЗУТ и чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме ви, че в периода 01.02.2016г. – 17.03.2016г. се провеждат консултации по Предварителен проект на Общ устройствен план на община Мездра и Екологична оценка към него. За повече информация: mezdra.bg

Изплащане на еднократни помощи за раждане на дете

От 02.02.2016 г. /вторник/ Община Мездра започва изплащането на еднократни парични помощи за раждане на дете съгласно Решение 677/17.02.2015 г. на ОбС – Мездра.

Всички, подали молби, могат са получат полагащите им се суми за новородени в стая 212 на Общинска администрация от 9,00 до 17,00 часа.

Безплатно саниране на еднофамилни и многофамилни сгради в град Мездра

Мездра е един от 28-те rрада в България, които имат възможност да изпълнят мерки за енерrийна ефективност в обществени и жилищни сгради по Оперативна програма Региони в растеж 2014 – 2020 г. по процедура BG16RFOOPООI-2.001 "Енергийна ефективност в периферните райони".
В тази връзка имаме удоволствието да Ви поканим на 29.01.2016 г. /петък/ от 11.00 часа в

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

Обява по проект ,,Нови възможности за грижа”

О Б Я В А

               Община Мездра по сключено Споразумение за партньорство с Агенция за социално подпомагане  в изпълнение на  Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна  програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, финансиран съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

Честваха Бабинден в МБАЛ – Мездра

За поредна година екипът на Акушеро-гинекологичното отделение в МБАЛ – Мездра чества своя професионален празник – Деня на родилната помощ и на акушерките и гинеколозите, или както е по-известен във фолклора ни – Бабинден.
Завеждащият лекар на отделението д-р Владимир Цеков побърза да зарадва всички гости, сред които и кмета на Община Мездра инж. Генади Събков

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

Топъл чай очаква гражданите, търсещи услуги от Информационния център

Зимната обстановка и минусовите температури дадоха повод за нова инициатива при обслужване на гражданите в Информационния център на Община Мездра. Всеки гражданин, който използва услугите на центъра ще получи сгряваща чаша чай, грижливо поднесена от общинските служители.

Приоритет на общината е бързото и качествено обслужване на гражданите.